Artikel 1 Algemeen
De onderhavige Algemene Voorwaarden, tevens houdende de leverings- en betalingsvoorwaarden, zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en Creet gesloten overeenkomsten, alsmede op alle handelingen van Creet.
Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
Al de bepalingen van onderhavige voorwaarden worden geacht aan de opdrachtgever bekend te zijn en tussen partijen te vigeren,
Afwijkingen van bepalingen van de onderhavige voorwaarden zijn alleen van toepassing, hetzij middels een tussen partijen gesloten en ondertekende overeenkomst. Hierbij zij vermeld, dat het bepaalde in het artikel waarvan wordt afgeweken zal komen te vervallen, doch dat de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.
In geval van enig geschil, prevaleren de onderhavige voorwaarden en worden zij verondersteld als eerste te zijn bekend gemaakt.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling is geheel vrijblijvend en verplicht Creet niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Creet zal eerst gebonden zijn nadat de opdracht mondeling, schriftelijk of per mail heeft aangenomen of bevestigd, respectievelijk nadat bij niet schriftelijke opdrachtbevestiging met de uitvoering der werkzaamheden een aanvang heeft genomen.
De prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, inclusief de daarbij behorende adviezen, worden behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen, kosteloos verstrekt.
Indien deze niet resulteert in een opdracht aan Creet, heeft Creet het recht de hieraan c.q. de aan de adviezen verbonden kosten aan de aanvrager in rekening te brengen, mits deze kosten beduidend hoger zijn dan in de branche gebruikelijk.
Aanbiedingen van Creet zijn steeds geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt geacht in elk geval te zijn verworpen indien niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door Creet gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zo is bepaald dat door de aanvaarding daarvan terstond een overeenkomst tot stand komt.
Enkel en eerst nadat de opdrachtgever de offerte voor akkoord heeft gegeven, is Creet gehouden met de werkzaamheden te beginnen.

Artikel 3: Annulering, wijziging
Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, de opdracht wenst te annuleren of daarin wijziging(en) wenst aan te brengen, is Creet slechts aan die annulering of wijziging(en) gebonden na Creet uitdrukkelijke schriftelijke accoordbevinding.
In geval van annulering of wijziging van de opdracht is Creet steeds gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade(n) aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder schade wordt begrepen de door Creet geleden verliezen en gederfde winst, alles in de ruimste zin, en in ieder geval de kosten die Creet ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Onder voorbehoud van alle rechten om daarvanaf te wijken, fixeert Creet deze schade(n) op 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen.
Elke prijs voor de door Creet te leveren diensten en producten wordt steeds bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeengekomen.
Creet behoudt zich het recht voor om in alle voorkomende gevallen afwijkende prijsafspraken te maken.

Artikel 5: Prijswijzigingen
Creet is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor uitvoering de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopie, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Creet tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze mocht verwachten, zijn grond voor verhogingen van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
Creet zal, voor zoveel mogelijk, voordat hij met de werkzaamheden betrekkelijk het meerwerk begint, de kosten hiervan aan de opdrachtgever offreren.

Artikel 6: Betaling
De prijs dient de opdrachtgever uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum bij te laten schrijven op de door Creet aan te wijzen geldrekening, zonder zich op enige korting, verrekening of verrekening te kunnen beroepen. Creet behoudt zich het recht voor in alle gevallen contante betaling, dan wel betaling vooraf te vorderen.
In geval van niet of te late betaling, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Creet is vereist. In dit geval is Creet gerechtigd een vertragingsschade c.q. een boeterente te vorderen van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een hele maand zal worden berekend. Daarboven zal Creet gerechtigd zijn de te vorderen buitengerechtelijke incassokosten, waarvan het bedrag in alle gevallen zal worden gefixeerd op 15% van de opeisbaar verschuldigde hoofdsom plus rente, vermeerderd met de B.T.W. over het gefixeerde bedrag, zulks met een minimum van € 75,- (excl. B.T.W.).
Creet behoudt zich het recht voor zekerheid vooraf betaling te eisen of nog in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen. De opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op eerder met Creet overeengekomen betalingscondities en/ of kredietfaciliteiten. Alle door Creet verleende kredietfaciliteiten vervallen terstond op het moment dat de opdrachtgever zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, waaronder inbegrepen (te late) betaling na de afgesproken termijn.
Betalingen worden op de eerste plaats aangewend ter dekking van verschuldigde kosten of boetes en/of renten en strekken eerst daarna tot dekking van vervallen declaraties, met dien verstande dat de betalingen eerst worden aangewend tot verrekening met de oudste vervallen declaraties.

Artikel 7: Wijze van levering, eigendomsvoorbehoud
Creet is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
De opdrachtgever is gehouden zijn gehele medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Creet af te leveren zaken. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de wederpartij.
Iedere levering van zaken door Creet aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan, waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente, schade en kosten.
Indien transport is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. Deze draagt steeds het risico tijdens het transport

Artikel 8: Levertijd
De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn gaat in op het moment dat de opdracht zal zijn bevestigd, conform het bepaalde in artikel 3 lid 1.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Creet derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
De binding van Creet aan de overeengekomen fatale termijn vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht wenst of het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Creet in redelijkheid niet noodzaakt tot afwijking van de fatale termijn.

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al het redelijkerwijs mogelijke te doen om een tijdige levering door Creet mogelijk te maken. Bij niet naleven van deze verplichting vervalt de eventuele fatale termijn en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Creet is in dat geval gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld. Daarna zal Creet de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 9: Gebreken, klachttermijnen
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaken zijn geleverd;
– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering aangetekend aan Creet te melden.
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 4 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering te melden aan Creet.
Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Het door Creet in behandeling nemen van klachten en/of reclamaties impliceert geenszins, dat hij die klachten en/of reclamaties beschouwd als tijdig zijnde ingediend.
Het beweerdelijk niet nakomen van verplichtingen door Creet ontheft de opdrachtgever nimmer van verplichtingen, welke uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door Creet niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever hiertoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals bijvoorbeeld telefoon of e-mail.

Artikel 11: Zet-, druk-, of andere proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de van Creet proeven zorgvuldig op fouten te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Creet te retourneren.
Goedkeuring van de proeven geldt als erkenning dat Creet de voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Creet is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven.
4. Elk op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopie, of model, respectievelijk druk-, zet- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij beoordeling van de ernst van de afwijking, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden als gering beschouwd.
4. Meer- of minderleveringen zijn toegestaan, mits zij niet meer dan 10% van het overeengekomen aantal bedragen.
5. Afwijkingen van andere door Creet gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten toepasselijke Algemene Voorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. Creet zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar toezenden.

Artikel 13: Auteursrechten e.d.

1. De opdrachtgever garandeert Creet dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever afkomstige zaken, zoals kopij, zetsels, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere internationale regelgeving op het gebied van intellectueel- of industrieel eigendom dan wel het recht met betrekking tot onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken die derden op grond van bovenvermelde rechten geldend kunnen maken.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, blijft Creet rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, zetsels, modellen, tekeningen, foto- grafische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3. De door Creet volgens zijn vormgeving te leveren zaken mogen niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier verwerken wij uw persoonsgegevens voor communicatie en promotionele doeleinden door Creet.